1மதிகுசன் மானதாக மறைதனு கேதுசீயம்
விதிகருங்கோ ளும்சாடி வெய்யவன் புகரும்கொச்சை
புதன்நந்தி தகரும்சென்மம் புகலுவீர் பலனையென்று
அதிபதி கேட்கும்போது அத்திரி புகலுகின்றார்
When the leader asks the rishis to tell the results of a native with Aries as Lagna with the Moon and Mars in Capricorn, Ketu in Leo, Rahu and Saturn in Aquarius, the Sun and Venus in Aries, and Mercury in Taurus, Athiri rishi replies…

Chart for this horoscope

Recreating the horoscope

For the details given in this verse, the chart generated from Jhora given below tallies; this chart uses True Lahiri Ayanamsa. The place of birth has been taken as Chennai in Tamilnadu. Only the dasa balance as given in the verse 39 does not tally with the one calculated. The balance of Sun dasa at birth is given as 1 year and 10 months, and the computed balance period is 1 year, 10 months, and 13 days.

The dasa sequence per Jhora is given below:

Vimsottari dasa

Maha dasas (taking mean tropical solar year)

 Dasa periodFromTo
Sun04-05-187717-03-1879
Moon17-03-187917-03-1889
Mars17-03-188916-03-1896
Rahu16-03-189618-03-1914
Jupiter18-03-191418-03-1930
Saturn18-03-193017-03-1949
Mercury17-03-194917-03-1966
Ketu17-03-196617-03-1973
Venus17-03-197317-03-1993

Nakshatra position of the planets

LagnaKrittika 1st pada
SunBharani 3rd pada
MoonUttarashada 3rd pada
MarsSravana 3rd pada
MercuryRohini 1st pada
Jupiter (R)Mula 4th pada
VenusBharani 3rd pada
SaturnPurvabhadrapada 2nd pada
RahuSatabishang 3rd pada
KetuPhalguni 1st pada

Navamsa

Native’s birth place

2வந்தசே யாணும்சென்மம் வடவாசல் கீழ்மேல்வீதி
தந்தியும் தென்மேல்தங்கும் சடைகாரி மாயோன்மாரி
சந்ததம் தென்மேல்தங்கும் சங்கரன் வடகீழாகும்
விந்தையாய் காளிஉத்திரம் விளம்புவோம் சமவூர்தன்னில்
The birth house of this native will be facing north, situated in a street running east-west. A Ganesha temple and a temple for the black-colored Vishnu in the southwest, a Shiva temple to the northeast, and an admirable temple for Goddess Kali in the north will be there. This place is in the plains.
3உதிப்பனாம் பிரம்மசேயாய் உரைக்கிறோம் அன்னைதந்தை
பதிமனை துணைவர்புத்திரர் பாலகன் முன்பின்சென்மம்
இதுபலன் யின்னூல்தன்னில் இயம்புவோம் விபரமாக
அதிதியை ஆதரிக்கும் அம்பிகை யாளேகேளாய்
The native will be born as a Brahmin boy. We will tell about his mother, father, wife, siblings, children, and his previous/next births in this chapter. The rishi addresses Goddess Parvati as the one who supports the sages and asks her to listen.

Characteristics of the father

4தந்தையின் குணத்தைச்சொல்வேன் சரசமாய் வார்த்தைசொல்வன்
தன்மனம் கபடுமுண்டு தங்கிடும் நாபிசூடு
தந்தநோய் கிருஷிசெய்வன் சமர்த்துளான் யூகைசாலி
தந்தையி னாஸ்திவிருத்தி சந்தேக மனத்தனாமே
We will tell the characteristics of his father. He will tell jesting words. Will have a cunning and deceitful mind. Will have abdominal complaints and diseases of the teeth. Will do agriculture. Will be a competent and skilful man. An erudite person. Will augment his father’s wealth. Will have a doubtful mind.
5பிறர்பொருள் இச்சைவையான் பேதையர் மோகனாவன்
அரிபத்தி கொள்வானாகும் ஆண்மையும் சீலனாவன்
மருமத்தை வெளிக்காட்டாதான் மலர்கரம் ருத்திரரேகை
குறையென்றோர்க் குதவிசெய்வன் குணமது இரண்டுமுண்டு
Will not be interested in the wealth of others. Will be infatuated towards women. Will have devotion to Lord Vishnu. A man of good disposition and conduct. Will not disclose his secret. He will have Rudra rekha (crease) in his hand. Will assist those who are in need. Will have both good and bad characteristics.
6மாந்தளிர் மேனியாவன் மாற்றானை லகுவில்வெல்வன்
கூர்ந்துமே வார்த்தைசொல்வன் கூறிய குணத்தானுக்கு
நேர்ந்திடும் துணைஆண்ஒன்று நிமலியு மவ்வாறாகும்
சாந்தமாய் பின்பாகத்தில் சாற்றுவோ மவர்கள்சேதி
His complexion will be akin to the sprout of a mango leaf. Will be capable of winning the enemies easily. Will talk carefully. To such a person of character, one brother and one sister will be there. We will tell about them leisurely in the later chapter.

Siblings of the native

7இந்நெறி யுடையானுக்கு இவனுமே யுதிப்பானாகும்
அன்னவன் துணைஆண்ஒன்று அம்பிகை இரண்டுதீர்க்கம்
பின்னமா மற்றதெல்லாம் பேசுவோம் முன்னோன்சேதி
உன்னத வார்த்தைசொல்வன் உறுதியில் லாதநெஞ்சம்
The native will be born to such a man of probity. He will have one brother and two sisters, who will live long. Rest of his siblings will die. We will tell about the elder brother. He will tell excellent words. Will not have a strong mind.
8பயிர்த்தொழில் செய்வானாகும் பரஉப காரியாவன்
நயமுள வார்த்தைசொல்வன் நாதனார் பத்திபூண்பன்
கயவரைச் சேரானாகும் காதலி ஒன்றேயாகும்
தயவுடன் உத்திரமாகும் சங்கரி கேட்டிடாயே
Will do agriculture. Will be a benevolent person. Will talk pleasingly. Will be devoted to God. Will not join base men. He will have only one wife. She will come from the north. Listen! Shankari!
9புத்திர ராண்பால்ரெண்டு பெண்ணது அவ்வாறுதீர்க்கம்
வித்தகன் ஒன்றாய்வாழ்வன் மேதினில் வறுமைகாணான்
சத்திமார் துணைமுன்சேதி சாற்றுவோம் பொறுமைசாலி
வித்தகி போனபின்பு விளம்புவோம் வரன்யோகந்தான்
He will have two male and two female children. He will be living together with the native. Will not see poverty. Next, we will tell about the native’s elder sister. She will be a patient woman. After her marriage, her husband will be prosperous.
10வடதிசை வரனுநேரும் மத்தியில் விதவையாவள்
அடவுடன் சுதராண்ஒன்று அணுகிடும் தீர்க்கமாக
மடமயில் உள்ளூர்வந்து வாழ்குவள் சுகமுமுள்ளாள்
திடமான குடும்பியாவள் செப்புவோம் விபரம்ரெண்டில்
Her husband will be from the north. She will become a widow in her middle age. She will have a male child, who will be long lived. She will come back to her father’s place and live there. Will be a strong family woman. Will have comforts. We will tell the details in the 2nd chapter.

About native’s younger sister

11பின்துணை சேதிசொல்வேன் புகலுமுன் கோபியாவள்
தன்வரன் மனம்போல்வாழ்வள் சத்திக்குப் பின்பால்யோகம்
பொன்பணி யதிகமேற்பள் பொய்யது வழுத்தாநெஞ்சம்
தன்வரன் அருகில்உத்திரம் தன்சுதர் ஆண்பால்ரெண்டு
I will tell about the younger sister of the native. Will be a short-tempered person. Will live as per the wishes of her husband. In the later part of her life, she will have good fortunes. Will be wearing many gold ornaments. Will never think of telling a lie. Her husband will come from the north, close by. She will have two male…

Characteristics of the native

12கன்னிகை மூன்றுஎன்றோம் கழறுவோம் வயதுதீர்க்கம்
அன்னவள் சுகமாய்வாழ்வள் அறைகிறோ மிவன்குணத்தை
தன்சொல்லே மேன்மையாகச் சாதிப்பான் இருநிறத்தான்
பின்னமில் லாததேகன் பிறர்பொருள் இச்சைவையான்
and three female children. All will live long. She will be living comfortably.  We will tell the characteristics of the native. Will always justify his words. Will have a mixed complexion. Will not have any defects in his body. Will not be interested in others’ wealth.
13தனத்தின்மே லாசையுள்ளான் சாந்தவான் தந்திரவார்த்தை
சினமுண்டு வெளிக்காட்டாதான் தீரமா மனத்தனாகும்
கனமுள குடும்பியாவன் கல்வியால் பெருமையேற்பன்
துணைவரை ஆதரிப்பன் சோம்பிடான் காரியத்தில்
Will be interested in money. A peaceful person. Will talk cunningly. Will have anger too, but will not show it outwardly. Will have a courageous mind. Will be a family man of status. Will achieve greatness on account of his education. Will protect his siblings. Will not be idle in any work.
14சிந்தையும் நல்லதாகும் சிலேடையாய் வார்த்தைகூறுவன்
வந்தவர்க் கன்னமீவன் மருவரைவ சித்தேவெல்வன்
தந்தைநாள் பூமிதன்னைத் தானவன் விருத்திசெய்வன்
பிந்தியும் பூமிசேர்ப்பன் புகழது ஏற்பானாமே
Will have a good mind. Will talk words which are capable of double interpretation. Will support those who come to him for help. Will win his opponents through his charm. Will increase the ancestral land holdings. Will also add more lands. Will become famous.
15கல்வியும் போதிப்பானாம் கனராசர் பேட்டிகொள்வன்
நல்லவர் பலர்களாலே நாட்டினில் புகழுமேற்பன்
தல்லியின் தந்தைக்கிஷ்டன் தமையனை ஆதரிப்பன்
புல்லிய புத்தியில்லான் புராதனம் விருத்திசெய்வன்
Will also teach others. Will have an audience with the Kings. Because of his association with many good people, he will be famous in his country. Will be dear to his wife’s father (father-in-law). Will support his brother. Will not have any bad mentality. Will increase ancestral property.

About native’s wife

16மூவேழு ஆண்டுதன்னில் மேவிடும் உத்திரபாரி
பாவையின் குணத்தைச்சொல்வேன் பரஉப காரியாவள்
நாவது தவறாளாகும் நாயகிக் கன்னைரெண்டு
மேவிய யிளையாளுக்கு விளம்புவோம் இந்தப்பாவை
In his 21st year, he will marry his wife, who will come from the north. I will tell her characteristics. Will be a benevolent woman. Will not go back on her words. She will have two mothers. She was born to the 2nd one.

The 21st year will start from 04-05-1897. At that time, he will be running Rahu dasa, as Rahu dasa starts from 25-07-1895. The duration of Rahu Antardasa is 2 years, 8 months, and 12 days, and Rahu Antara will end on 07-01-1898. During this period, the native gets married. Rahu is in Aquarius (owned by Saturn) along with Saturn. Rahu is in Satabishang Nakshatra owned by him. He is in the 11th house of marriage from where he will be aspecting the 7th house.

17அடிசலுக் கினியளாகும் அபயத்தைக் காப்பாளாகும்
கடினமா யுரைப்பாளாகும் கணவனுக் கினியளாகும்
துடையிடை மாதுஒன்று தோன்றிடு மிவளுக்கேதான்
மடையரை யுறவுகொள்ளாள் மானிற முடையாளாமே
She is very good at cooking. Will protect those who come to her for help. Will be harsh in her talks. Will be dear to her husband. She will beget a female child. Will not have relations with blockheads. Will have a wheatish complexion.

Native’s children

18புத்திர விருத்திதன்னைப் புகலவே பலத்தைக்காணோம்
சித்தமா யுதித்தாலுந்தான் தீங்காகு மிவளுக்கேதான்
அத்திரியிவ் வாறுசொல்ல அறைகுவார் பிருகுதானும்
வித்தகன் தனக்குபுத்திரர் விளங்காத காரணம்சொல்
Regarding children, we do not find enough strength in his chart. Even if it happens, she will only be in trouble. When Athiri rishi stated like that, Brighu rishi asked the reason why the native will not have children.
19அஞ்சினில் கேதுதங்க ஆரலும் காரிபார்க்க
துஞ்சிடும் மதலையென்றோம் செயமுனி கூறுகின்றார்
தஞ்சமாய்ப் பொன்னோன்பார்க்க சனித்திடும் குழவிதானும்
மிஞ்சிய சென்மம்தன்னில் மேவிற்று வினைகள்தானே
As Ketu is placed in the 5th house, and Saturn and Mars aspect the 5th house, children if born will die. Jeyamuni states that as Jupiter aspects the 5th house, children will be born. But Athiri says that the past karma will affect him.

Native’s previous life

20முன்வினை சொல்லுமென்ன விளம்புவார் அத்திரிதானும்
அன்னவன் பூர்வம்தன்னில் …க்கு மேற்கில்
சின்னஊர் தன்னிலேதான் செனித்தனன் இக்குலத்தில்
தன்மனை மதலையுண்டாய் தானவன் வாழுநாளில்
When asked to tell the past Karma, Athiri started telling. In his earlier birth, he was born in a small place in this caste. While living at that time with wife and child, (continued in next verse)
21வினையதைப் புகலக்கேண்மோ விதவையாம் மனைவிதங்கை
வதிபதி போகம்துய்த்து வருநாளில் கருவுதங்கி
சதிசெய்தான் பண்டிதத்தால் தங்கின கருவுநீங்கி
இதுபோலே மூன்றுசெய்தான் எய்திற்று அந்தத்தோஷம்
(continuation from previous verse) there came a bad karma about which I will tell now. Listen. His wife’s younger sister was a widow. The native in his earlier birth was intimate with her, on account of which she became pregnant. But with the help of medicines, he aborted the fetus thrice. Because of this, Putra dosha (childlessness) came upon him.
22வேறது துன்பங்காணான் வித்தகன் அந்தியத்தில்
நாரியும் மரணமாகி நற்சுதர் பகையுமாகி
மாரனும் காலன்பக்கல் மருவியே பிரமன்லக்கம்
பாரினில் வந்தானென்றோம் பரவிற்று முன்னூழ்தோஷம்
But he did not do any other evil things. He lost his wife and had enmity with his children and finally died. Then according to calculations, Brahma created him and the native is reborn. The past Karma affected him in this birth.

Remedy for putra dosha

23சுதருக்குத் தோஷமெய்தும் சொல்லுவோ மதற்குச்சாந்தி
வதிபனும் மனைவியோடு வள்ளூறு தனக்குச்சென்று
கதிதரு மாலுக்கேதான் கஞ்சமா மலர்கள்தன்னால்
சதியிலா சகஸ்திரம்சொல்லி நாளுக்கு அர்ச்சித்தேத்தி
So Putradosha (blemish of childlessness) came. We will tell a suitable remedy for the same. Both husband and wife should go to Tiruvallur and have darshan of Veeraraghava Perumal (Lord Vishnu) and should do archana (puja) by reciting Sahasra nama (thousand names of Lord Vishnu) and offer blemish-less flowers at the feet of the Lord… (continued in next verse)
24தன்குல மூவேழ்பேர்க்குத் த−கையு மன்பாயீந்து
தன்னக ரடைந்துயின்னோன் தான்மாலுக் கபிஷேகிக்க
முன்வினை நிவர்த்தியாகி உதித்தசேய் தீர்க்கமாகும்
இன்னவாறு செய்யானாகில் யிலகாது நசிக்குமென்றோம்
(Continuation from previous verse) He should provide food to 21 persons of his community, return to his place, and do abhisheka (pouring milk, curd, etc. over the idol) to Lord Vishnu. If he does so, the blemish created on account of his previous birth will be cleared, and he will beget children, who will live long. In case he does not do so, children will not be born. Even if born, they will die.

Native’s mother

25சொற்படி செய்வானாகில் தோன்றிடும் சுதராண்ஒன்று
மைப்படி பெண்பால்ரெண்டு வரைகிறோம் தீர்க்கமாக
செப்புவோ மன்னைசேதி சிவந்திடு மேனியாவள்
தப்பித குணமில்லாதாள் சாந்தவாள் அடக்கமுண்டு
If he does as stated, he will get a male child and two female children. We will tell about the native’s mother. She will have a reddish complexion. Will have a blemish-less character. Will be patience personified. Will be a modest person.
26வரன்மனம் போலேவாழ்வாள் அவள்துணை ஆண்பால்முன்று
திருமக ளொப்பதாக செல்விமார் இரண்டுஎன்றோம்
உரைத்திட்ட துணைஆண்மூன்றில் ஒருவனும் வேறோர்ஆஸ்த்தி
மருவுவான் மத்தியந்தான் வார்த்தைகள் பிசகிச்சொல்வன்
Will live tuned to the mind of her husband. She will have three brothers and two sisters who will be like goddess Mahalakshmi. Out of the three brothers stated, one will go separate after some time. He will talk in an absurd manner.
27பித்தத்தால் பிதற்றலுண்டு புகழிலான் குணமில்லான்
சுத்தமு மில்லானாகும் சுயகியானம் காணானாகும்
அத்திரி புகலுகின்றார் அதுதீர சாந்திசொல்வாய்
குத்தங்கள் குத்தமேயாம் கூறுவோம் விபரம்ரெண்டில்
He will talk in a crazy manner. Will be a characterless person. Will not be a clean person. Will not have self-intelligence. After listening to this, Athiri requests a remedy for the same. But the sages reply that this blemish cannot be overcome, and further details will be discussed in the 2nd chapter.

Previous birth of mother

28மற்றவர் சுகமாய்வாழ்வர் வழக்குளார் செலவுமுள்ளார்
வித்தகி பூர்வம்சொல்வேன் விரிஞ்சிக்கு மேல்பாலாக
சிற்றூரில் வைசியசேயாய் செனித்துமே வறுமையின்றி
சுத்தமா னவர்க்குஅன்னம் தோகையு மளித்துமேதான்
Others will live comfortably. Will be spending on account of court cases. I will tell about the previous birth of the native’s mother. To the west of a place called Virinchipuram, in a small village in Vaisya community, she was born. She was living without poverty and was donating food and clothes to pure persons.
29பலவித தீர்த்தம்தோய்ந்து பரஉப காரியாயும்
குலவியே வாழ்ந்துயின்னோள் கூத்தன்தன் பதிக்குச்சென்று
தலைநான்கோன் வரியப்பட்டு சனித்தவ ளிவளேயென்றோம்
நலமுள தென்கீழ்தன்னில் நல்கிடும் வரனுமேதான்
Visited many holy places and took bath in the holy waters. Was living as a benevolent lady and went to the abode of Yama. Then, after creation by Brahma, took birth (as mother of the native). In this birth, she will get her husband from the southeast.

Next birth of mother

30மறுசென்மம் காளத்திதன்னில் மாதுவு மிக்குலத்தில்
வருகுவாள் சுகமுண்டாகி மால்பத்தி அதிகம்பூண்டு
உரைகுவாள் தேவராக உரைத்தது தப்பாதாகும்
அருமறை முடிவிலாடும் அம்பிகை யாளேகேளாய்
In her next birth, she will be born in Kalahasthi in the same community. Will be living with comfort and devotion to Lord Vishnu. The rishi addresses Parvati as the one who dances at the time of Sunset and asks her to listen further.

Previous birth of father

31தந்தையின் பூர்வம்சொல்வேன் சட்டனாதீசர் வாழும்
முந்திய ஊரிலேதான் உதித்தனன் சைவசேயாய்
வந்தவர்க் கன்னமீந்து மார்க்கத்தில் தாகப்பந்தல்
நொந்தபேர்க் குதவிசெய்து நேமியில் பவமில்லாமல்
I will tell about the previous birth of the native’s father. He was born in Sirkazhi, where Sattainathar (Lord Shiva) resides (meaning a temple for Lord Shiva is there) in Saiva community. Provided food to the hungry and constructed water sheds on the road (because in those days due to lack of transport people used to walk and such water sheds will be used by them to quench their thirst). Assisted those who were poor. Without any blemishes,
32காலனா டடைந்துஇன்னோன் கஞ்சனால் வரியப்பட்டு
சீலமாம் பிரம்மசேயாய் செனித்தவ னிவனேயென்றோம்
ஏலவே பின்சென்மங்கள் இயம்புவோம் காஞ்சிதன்னில்
கோலமா யிக்குலத்தில் உதிப்பானா மென்றுசொல்வோம்
(Continuation from previous verse) He reached the abode of Yama and Brahma created him again in this birth in Brahmin community. In his next births, he will be born in Kancheepuram in the same community (i.e. Brahmin community).

Death of the native’s parents

33இருபது ஆண்டிலேதான் ஏகுவான் மகரமாதம்
அரவுதன் திசையிலேதான் அவர்சுய புகுத்தியென்றோம்
திருமக னன்னைக்கேதான் செப்புவோம் முப்பான்ரெண்டில்
அரிமாதம் கெண்டம்நேரும் அம்மொழி தப்பாதாகும்
In his 20th year, during Rahu dasa, Rahu Antardasa, in the month of Capricorn (January to February) the native’s father will die. In his 32nd year, in the month of Leo (August-September), the native’s mother will die. Oh! Ambike! Our words will not go wrong.

As per our dasa calculation given at the beginning, we see that Rahu dasa starts on 16-03-1896, when he will be 18 years, 10 months, and 12 days; he will be 19 years old. Rahu dasa-Rahu Antardasa is till 28-11-1898. So, at the time of the death of his father, Rahu dasa-Rahu Antardasa was in operation.

Brihat Parasara Hora gives explanations for the death of the father of the native in Rahu period: Rahu or any malefic planet when placed with a maraka planet brings the end of life. Here Rahu is with Saturn, the 2nd lord of maraka for the father (9th house). Karaka for father is the Sun. Rahu is in the 11th house of Badhakasthana and hence capable of inflicting death.

In his 32nd year which will begin from May 1908 he will be running Rahu dasa as per our dasa calculations. The Antardasa table is given below:

AntardasaFromTo
Rahu16-03-189628-11-1898
Jupiter28-11-189823-04-1901
Saturn23-04-190128-02-1904
Mercury28-02-190416-09-1906
Ketu16-09-190605-10-1907
Venus05-10-190705-10-1910
Sun05-10-191029-08-1911
Moon29-08-191127-02-1913
Mars27-02-191318-03-1914

He will be running Venus Antardasa at that time of his mother’s death. Rahu is placed in the 8th house from the 4th house of mother and is also in the 2nd house of maraka from karaka of mother-M00n. Venus is lord of Badhakasthana for the 4th house of mother and hence is malefic for the mother. Venus is placed along with Sun, the lord of 2nd house of maraka for mother. Further, Venus is in the constellation of Bharani, ruled by Sun who becomes maraka lord for mother. From karaka Moon, Sun is the lord of 8th house who joins Venus.

Native’s death

34அறுபது ஆறுஆண்டில் அழகிய மகரமாதம்
திருமக னுடலும்வாடும் செப்புவோ மிவன்பின்சென்மம்
பெருமையாய் துவாரைதன்னில் பிறப்பனா மிக்குலத்தில்
கரிமுகன் தன்னைப்பெற்ற காதலி கேட்டிடாயே
In his 66th year, in the month of Capricorn (January-February), the native will die. In his next birth, he will be born in Dwaraka in a Brahmin community. Oh! Parvati who gave birth to the elephant-headed God Vinayaka! Listen.

The 66th year will begin on 04-05-1942 and the dasa that will be running at the time will be that of Saturn. The Antardasa of Moon will be from 18-02-1941 to 19-09-1942. Saturn is capable of bringing death as he is the Badhakasthana Lord and is placed in Badhakasthana along with another dire malefic Rahu. But why Moon Antardasa? Moon is lord of 4th house and is placed in 10th house. Mars, the Lagna lord has conjoined Moon. The most effective point for Moon to being about the death is it is the lord of 22nd Drekkana as per Parasara and is capable bringing an end to the life.

General results for the native

35வந்தவன் பொதுயோகத்தை வரைகிறோம் பத்மயோகம்
முந்துமங் களயோகங்கள் மேவிடும் பலனைக்கேண்மோ
தந்தைநாள் பூமிகொஞ்சம் தானதி பூமிசேர்ப்பன்
விந்தையாய் கல்வியாலே வித்தகன் சீவிப்பானாம்
We will tell the general yogas of the native. Listen to the details of this exalted person having Padma Yoga and Mangala Yoga. During his father’s time, the land holdings were less. He will increase the same. Because of his higher level of education, he will live.

Notes on yogas

After carefully studying the available classics I have come across the following details about Padma Yoga

Padma yoga

A planetary combination formed by the lords of the 9th house from ascendant and from Moon situated together in the 7th house from Venus. Individuals born with this stellar configuration are very happy, live in luxury and are engaged in auspicious activities. After the age of fifteen years, they are granted favours by the state and elders.

Padma raja yoga

When malefics are placed in the Upachaya places viz. 3-6-10-11, Mercury and Venus are conjoined and placed in the house of Venus or there is parivarthana (exchange) between any two of the planets Mercury, Venus and Jupiter.

The result of this yoga is that the native even if born in a thatched house without any wealth, he will become a millionaire during the course of his life.

None of the combinations as stated above exist in the chart. Hence, I leave it to the readers as well as the more knowledgeable to decipher this yoga.

Mangala yoga

I feel that the rishi has stated the Mangala Yoga because of the conjunction of Mars and Moon which goes by the name of Chandra-Mangala Yoga.

Though normally this yoga is caused by the conjunction of Mars and Moon, according to P.S.Iyer, when Moon and Mars are in Samasaptaka (7th from each other) or when Mars is in Kendra to Moon and both are in own or exaltation houses also creates this yoga. The later part is nothing but a Samasaptaka position which can easily by deduced by the learned. According to P.S.Iyer, the Samasaptaka position as above alone should be taken to constitute Chandra Mangala Yoga and not the other mutually opposite 7th positions. Dr. B.V.Raman is also of the same opinion.

This is what the classics say about the results of Chandra-Mangala Yoga: Earnings through unscrupulous means, a seller of women, treating mother harshly and doing mischief to her and other relatives.

Dr. B.V.Raman differs from this ancient view. I quote below his words: “With due respect to the ancient masters in the science, I have to observe that Chandra Mangala Yoga acts as a powerful factor in establishing one’s financial worth. The combination can be productive of good if it occurs in the 2nd, 9th, 10th or 11th houses. In this chart the conjunction has taken place in the 10th house and definitely the rishis ascribe this yoga for the financial worth of the native.”

36அரசர்பூ சிதமுமாவன் அதிகாரம் சிலநாள்செய்வன்
வருங்காலம் சொல்லுமென்ன ஐயைந்து ஆண்டுமேலாய்
உரைந்திடு மொழிகுன்றாது உரைக்குறோம் விபரம்ரெண்டில்
பிறையது போலேசெல்வம் பெருகிடும் ஞாதியாலும்
He will be adored by the King. Will be in an authoritative position for some days. This will happen after his 25th year. We will tell in detail in the 2nd chapter. His wealth will grow like a waxing Moon.
37பந்துவால் நினைத்ததோங்கும் பாரினில் வறுமைகாணான்
விந்தையாய் வார்த்தைகூறுவன் வீண்வம்பு புகல்வானாகும்
சிந்தையும் தீரனாவன் சிறப்பான குடும்பியாவன்
தந்தனம் பின்னால்சேர்ப்பன் சதுஷ்பாதம் விருத்தியுள்ளான்
He will achieve what he wants through his relations. Will not see poverty on earth. Will talk wonderfully. He will be quarrelsome. Will have a strong mind. Will have a prosperous family. Will increase his ancestral property. Quadrupeds will increase.
38தோத்திரப் பிரியனாகும் தொடுத்ததை வெற்றிசெய்வன்
பாத்திர மறியவல்லன் பகைத்தோரை நாசம்செய்வன்
நீத்தார்க ளுறவுகொள்ளான் நிமலியர் மோகனாவன்
போத்தினோ மூவாயிரம் பொன்பூமியும் பணிகள்தானே
He will be interested in praises (by others). Will succeed in the work undertaken by him. Capable of understanding people. Will crush those who oppose him. Will not have any relationship with low class people. Will be infatuated towards women. He will accumulate 3000 gold coins (or equivalent) in his lifetime. Will increase the wealth and land holdings.
39இன்னமும் விபரமாக இயம்புவோம் ரெண்டிலேதான்
அன்னவன் செனனகாலம் அலரியின் திசையிருப்பு
மன்னிய ஆண்டுஒன்றும் மருவிடும் திங்கள்பத்தும்
இன்னவன் (ச)கடுறோம் எய்திடும் தந்தைக்கவ்வாறு
We will tell more in the second chapter. The dasa balance at birth was 1 year and 10 months of Sun dasa. During this time, he will have troubles and his father will also be in difficulties.
40அன்னையின் வர்க்கம்சூதம் அதிகமாய்ச் செலவுநேரும்
தன்தந்தை வர்க்கம்அவ்வாறு சஞ்சல மனமுமெய்தும்
பிந்திய பாகம்தன்னில் பேசுவோம் விபரமாக
இந்திர னிறைஞ்சுமாதே இயம்பின மொழிகுன்றாது
Mother’s family will not prosper. Expenses will mount. His father’s family will also be like that. Mind will be in confusion. We will tell about that in the second part. The rishi addresses Goddess as the one who is worshipped by Indra and tells that whatever they have said is correct.

Translated by Yenbeeyes; edited by Madhivanan