1சந்திரன் மானதாக சேய்மேடம் ராகுமீனம்
புந்தியுமுடவன் கோலில் புகர்ரவி தேளதாக
மந்திரி வீணையாக மாதையில் கேது தங்க
சுந்திர மேடம்சென்மம் சொல்லுவீர் பலனைத்தானே
We will tell the results for the following placements: Moon is in Capricorn, Mars is in Aries, Jupiter is in Gemini, Ketu is in Virgo, Venus and Sun are in Scorpio, Saturn and Mercury are in Libra, and Rahu is in Pisces, with Aries as Lagna.

Chart for this horoscope

Original chart published by GOML, Chennai

The position of planets Moon, Saturn, and Mercury have been given wrongly. The errata correctly state the position of Saturn and Mercury, but the position of Moon has not been stated correctly. The first two words in the verse clearly indicate that Moon is in Capricorn.
( According to J.P Fabricius Tamil-English dictionary,
மான் māṉ (p. 300) a deer, a hart; 2. shape, உருவம்; 3. a woman; 4. Capricorn of the Zodiac, மகரவிராசி)

Recreating the horoscope

Taking Raman’s Ayanamsa (2o° 56′ 36.69”), we get the correct birth chart as explained in the verse. No clue is available in the verses regarding balance of dasa or Janma Nakshatra.

I have also noticed that majority of the charts come out correctly by taking Raman’s Ayanamsa, as far as Saptarishi Nadi is concerned.

If we take Lahiri Ayanamsa (22° 23′ 22.40”), the position of Mercury and Mars changes. Aries Lagna begins at 14:32:49 and ends at 16:20:30, and an in-between time of 15:22 is taken as the time of birth.
Time 15:22:00 – 0:48:11 = 14:32:49
Time 15:22:00 + 0:58:30 = 16:20:30

The chart as generated in Jhora is given below:

Planetary Positions

Body Longitude Nakshatra Pada Navamsa
Lagna 13 Ar 57’ 59.24” Bharani 1 Le
Sun 19 Sc 18’ 55.19” Jyeshta 1 Sg
Moon 15 Cp 43’ 03.38” Sravana 2 Ta
Mars 01 Ar 09’ 25.50” Aswini 3 Ge
Mercury 29 Li 58’ 20.77” Visakha 3 Ge
Jupiter(R) 12 Ge 58’ 48.18” Ardra 2 Cp
Venus 19 Sc 44’ 51.27” Jyeshta 1 Sg
Saturn 11 Li 57’ 13.81” Swati 2 Cp
Rahu 7 Pi 02’ 00.12” Ubhadra 2 Vi
Ketu 7 Vi 02’ 00.12” UPha 4 Pi

Vimshottari Mahadasa periods

Antardasa periods will be indicated wherever required under the relevant verses.
Moon: 02-12-1984 to 19-08-1900
Mars: 19-08-1900 to 20-08-1907
Rah: 20-08-1907 to 19-08-1925
Jup: 19-08-1925 to 19-08-1941
Sat: 19-08-1941 to 19-08-1960
Merc: 19-08-1960 to 19-08-1977

Birth of the native

2இந்தசே யாணேயாகும் இயம்புவோம் கிழக்குமேற்கு
அந்தமில் தெற்குவாடை அதின்குடக்கதனில் தந்தி
சுந்தரகாளி உத்திரம் சிவன்கோஷ்ட மீனகோணம்
வந்திடுமாரி தெற்கில் மாதுரு கிரகமென்றோம்
We will tell in detail about the native of this horoscope. Native’s mother lives in a street running from east to west, and in that street in the beginning of endless southern side, a temple for Lord Shiva which is constructed with a special kind of tree (Stychnos-nux vomica) and a pond are there.
3இன்னமும் பலதேவாசம் இலகிய சமவூர்தன்னில்
சொன்னனே சேஷ்டனாக தோன்றுவா னிவனே யென்றோம்
தந்தையின் கிரகந்தன்னை சாற்றுவோம் உத்திரத்தில்
உன்னத கீழ்மேல்வீதி உத்திரம் வாசலாகும்
This native was born as the eldest son and that village gets breeze always and is situated in the plains. We will say this definitely. His father was living in a house facing north in a street running east to west.

The Tamil word used here ‘palathevasam’ (பலதேவாசம்) means the place where Krishna’s brother Baladeva or Balarama can live or you can take it as a place where breeze flows in always.

4குணக்கினில் தந்தியாகும் கூறுவோம் தெற்கில் மாயோன்
இணக்கமாய் தென்மேல்திக்கில் இருப்பளே மாரிதானும்
பிணக்கான மால்தான்சந்தி பேசுவோம் மேற்கிலேதான்
கணக்கன் தன்திசையில் காளிகால கண்டனுமேநிற்பான்
We will further tell about the greatness of his father’s house. In the east side, there is a temple for Ganesha; in the south, a temple for Lord Vishnu; in the south west, a temple for Goddess Durga; and in the direction of the planet Mercury (north), a temple for Goddess Kali is situated.
5இவ்வித அடையாளத்து ளிலகிய சமவூர்தன்னில்
ஒவ்விய தந்தையில்லம் உரைத்திட்டோம் இவனின்யோகம்
பவ்வமாய் மாதுர்தந்தை பாலகன் மனைவியோகம்
நவ்விய முன்பின்சென்மம் நாட்டுவோ மின்னூல்தன்னில்
We have elaborately explained the identity of the beautiful house of the native’s father. He is a very lucky person. We will tell about the native’s father, mother, wife, and children, and also his previous as well as future lives.

Characteristics of his father

6தந்தையின் குணத்தை யாங்கள் சாற்றுவோம் சிவந்தமேனி
சிந்தையும் வெகுளியாவன் சிலவுகள் அதிகம் செய்வன்
நொந்திடு மனத்தனாகும் நெசிவுகள் தொழிலைச் செய்வன்
கந்தன்தன் குலதெய்வங்கள் கருத்தினில் கொள்வானென்றோம்
We will tell about the characteristics of the father. He has good complexion. He has good thoughts too. He has no malice or cunningness. Spends a lot. Always a grievous person. Weaving is his occupation. Always thinks of Lord Subramanya and worships Him.
7தந்தையினார்ச் சிதத்தை தானவனாலேதி செய்வன்
விந்தையாய்ப் பேசவல்லன் வீணப வாதமுள்ளான்
பந்தமாய்ச் சல்லியமுள்ளான் பலபல புத்தியுள்ளான்
சிந்தையும் வெகுளியாவன் தேவிமேல் பிரியனாவன்
He will be engaged in money-lending business using his ancestral property. Capable of talking wittily. Will be subjected to unnecessary bad reputation. Will be lending money by taking mortgage of property. Has many ideas in the mind. He is an open-hearted person. Will be affectionate to his wife.
8தாதையி னாளிலேதான் தனமுண்டு கீர்த்தியுண்டு
பேதங்க ளிவனும்செய்வன் புண்ணிய மனத்தனாகும்
பாதக மெண்ணானாகும் பந்துவும் பகையுமுள்ளான்
வேதனை யொருவர்க்கெண்ணான் வித்தகி மேலுங்கேளே
When his father was alive there was wealth and reputation. He was also capable of creating discord between two. Pure-minded person. Will not think of evil to anyone. His relations will be against him. He will never think of doing any harm to anyone. Parvati! Listen further.

There seems to be some contradiction here. In the 2nd line, the rishi states that he is capable of creating discord. But the descriptions that follow do not support the earlier statement. Also, here, father denotes native’s father’s father.

9தன்னுட தந்தைக்கேதான் தாழ்வான குடும்பமுள்ளான்
பொன்னோடு பணி(யி)யில்லான் புகழிலான் காலியில்லான்
இன்னவன் சோம்பலுள்ளான் இடறுகள னந்தமுள்ளான்
பன்னியே பேசவல்லான் பார்வதி கேட்டிடாயே
He will have lesser prosperity than that of his father. He is incapable of doing work and earning. Will be without fame. A useless and a lethargic person. He will have many troubles. Will always repeat what he has stated. (Will be afraid of speaking to his wife). Parvati! Listen. 

The tamil word used “Panni (பன்னி)” has got two meanings. Both the meanings are given in the last line of the translated verse.

About the native

10இவனுடைய துணைவர்தன்னை இயம்பவே பலத்தைக்காணோம்
தவசியே இக்குணத்தானுக்கு சாதகன் சேஷ்டனாக
அவனியி லுதிப்பானாகும் அவன்குணம் சொல்லக்கேளாய்
நவனியில் சிவந்தமேனி நாயகன் பித்ததேகி
There is no strength to tell about his siblings. To such a father, the native will be the eldest son. I will tell about the native’s characteristics. He will have a reddish body. Body will have Pitta constitution.
11வித்தையு மொன்றுண்டாகும் விளம்புவான் பொறுமையாக
புத்தியா லெதையும்வெல்வான் புத்திரவாஞ்சை யுள்ளான்
வெத்தியாம் தொடுவழக்கு வீண்டம்பம் தன்னைச்சாரான்
சத்தியாய் சவுக்கியமுண்டு சம்பத்து சேயில் லுண்டாம்
He would have mastered one special skill. Whatever he wants to say, he will tell with patience. Capable of winning anything using his brain. Will love children. Will not enter into any kind of disputes and will not quarrel with anybody. Will not have any pompous talks. Will enjoy comforts using his smartness. Will have wealth, wife, children and property.
12தன்னுட தாதைமேலாய் தானவன் வாழ்வானாகும்
பொன்பொருள் சேர்ப்பானாகும் பூமியும் விருத்திசெய்வான்
கன்னென கவிகள்செய்வன் காலாள்க ளுடையனாகும்
நன்னய வார்த்தை கூறுவன் நற்சுகம் ஏழாண்டின்மேல்
He will live in a higher status than that of his father. He will amass wealth as well as property. He is capable of writing poems. He will have many servants. He is capable of uttering sweet and good words. He will get his happiness and coziness after his 7th year.
13புத்தியு மதியுமுள்ளோன் புகழுறுமற்ப கோபி
எத்தொழில் செய்தபோதும் இளம்பிறை போல்விளங்கும்
நித்தியம் தெய்வபக்தி நிதானமாய்ப் பேசவல்லான்
சத்தியைப் பூசைசெய்வன் சாஸ்திரபண்டி தங்கள்கற்பன்
He will have sharp acumen and wisdom. Will be famous. A little hot-tempered person. Whatever work he does, that will grow like a waxing Moon and he will also grow. Always worships God. Capable of talking precisely. Will worship Goddess Shakthi. Will read Dharma Shastras.

Siblings of the native

14இந்நெறி யுடையானுக்கு இயம்புவோம் துணைவர்தன்னை
தன்னிலே ஆண்பாலொன்று சத்திமார் ரெண்டுமாகும்
பின்னமா மூன்றுதானும் பேசுவோ மிவனுக்கேதான்
அன்னமே! யாங்கள்சொல்லு மருள்மொழி குன்றாதென்றோம்
To such a man of probity, we will tell about the siblings. One brother and two sisters will be there. Thereafter, three siblings will be born and will die. The Rishi addresses Goddess Parvati as ‘SWAN’ and tells that whatever he says will not fail. 

The word ‘Annam’ (அன்னமே!) has got two meanings. One is the cooked rice and the other is swan. Both will be white in colour and very soft in nature. The gait of a girl is always alluded to that of a swan.

Marriage of the Native

15இவனுட மணத்தின்காலம் இயம்புவோம் இருபான்ரெண்டில்
அவனியில் தெற்குதிக்கில் அம்மான்தன் வர்க்கந்தன்னில்
கவனாய் மனைவிவாய்க்கும் காதலி குணத்தைக்கேளாய்
பவளம்போல் நிறத்தளாகும் பாரினில் நல்லோளாவள்
We will tell about his marriage time. In his 22nd year, to the south of his place, his wife will come and will be from his maternal uncle’s relation. Kindly listen to the characteristics of his wife: She will have a colour resembling a coral; She will be hailed as a good girl in the world.

Marriage occurs at 22 years of age. Rahu dasa will be operative at that time. The Antardasa will be of Mercury which is from 02-08-1915 to 18-02-1918. Rahu being in Pisces will behave like Jupiter and Jupiter aspects the 7th house as well as the Antardasa lord, Mercury. Rahu is in the Nakshatra of Uttarabhadrapada, Saturn’s Nakshatra, and this Saturn is placed in the 7th house. Also Saturn is lord of 11th house, another marriage house. Mercury is placed in the 7th house of marriage and is placed in the constellation of Jupiter who aspects this Mercury. Lord of 7th house Venus through its dispositor Mars aspects the 7th house. Jupiter, the 9th lord aspects the 7th house. At the age of 22 the 10th house will be activated. The 10th lord is Saturn, and he is placed in the 7th house activating the event—marriage.

Characteristics of his wife

16நீதியாய் நடக்கவல்லள் நிதானமாய்ப் பேசுவாளாம்
பாதகம் செய்யாளாகும் பந்துவுக் கினியளென்றோம்
கோதிலா வரனுக்கேதான் குணம்போலே நடக்கவல்லாள்
சூதிலா ளன்னமீவள் சுந்தரி மேலுங்கேளே
She will follow a righteous path. She will talk precisely. She will not do harm to others. She will be dear to the relations. To a blemish-less husband, she will be a noble character. She will act according to the wishes of her husband. A deceit-less person. Will donate food. Kindly listen further.

About his Children

17புத்திர விருத்திதன்னை புகலுவோம் ஆண்பாலொன்று
பத்தினி யிரண்டுமாகும் பருகிடும் மூன்றும்தீர்க்கம்
சித்தமாய் மூன்றுநஷ்டம் செப்புவோ மிவனுக்கேதான்
அத்தியைப் பெற்றமாதே அறைந்தன மொழிகுன்றாது
We will tell about the issues to this couple. They will get one male child and two female children. Family will flourish. There will be three abortions. Whatever it may be, the above-stated three children are confirmed. Here the rishis addresses Goddess Parvati as “begetter of Athi (அத்தி)”. Whatever we say will not go wrong.

The word அத்தி in Tamil has different meanings. Elephant, Elder sister are the two apt meanings in this context. So, we can say that the Rishis address Parvati as the “Sister (of Lakshmi)”, or “Begetter of elephant-headed son (Lord Ganesha).

Characteristics of native’s mother

18மாதுரு குணத்தையாங்கள் வரைகிறோம் சிவந்தமேனி
தீதிலா குணத்தாளாகும் தீங்கதை மனதிலெண்ணாள்
கோதிலா பித்ததேகி கூறுவாள் சுகமாய்வார்த்தை
பாதக மில்லாளாகும் பரந்ததோர் முகமுமுள்ளாள்
Henceforth we will tell about the characteristic of the native’s mother. She will have a reddish complexion. Will be blemish-less. Will never think of any harm in her mind. Has a Pitta(bilious) constitution. Will talk comforting words. Will not harm others. Will have a broad or wide face.
19பித்தசூ டுடையளாகும் பேதையும் சோம்பலுள்ளாள்
வித்தகி அதிர்ஷ்டம்கொஞ்சம் மெல்லிநன் னடக்கையுள்ளாள்
சுத்தமா மனதுமுள்ளாள் துணைவர்க ளதிகமுள்ளாள்
அத்தியைப் பெற்றமாதே அம்பிகை யாளேகேளாய்
She will have pitta(bilious) heat. This simple woman will be lazy. A knowledgeable woman. Will have little luck. Will be of soft nature. Will have a pure mind. Will have many siblings. Oh! Listen Goddess Ambike!.

Here too, the word ‘Athi’ has been used while addressing Goddess Parvati.

Previous birth of his mother

20மாதுரு முன்சென்மத்தை வரைகிறோம் தோகைகீழ்பால்
மேதினில் சிற்றூர்தன்னில் வித்தகி தீயின்வம்சம்
கோதிலா உதித்தாளென்றோம் குலத்துக்கு மேம்பாடாக
சூதுக ளில்லாளாகி சுதர்களு முள்ளாளாகி
We will tell about the previous birth of the mother of the native. She was born in a village, east of the current place. Was a very wise woman. Born in a blemish-less Vanniar Caste. Added greatness to her caste. Did not know any deceptive things. Had children.
21அறுமுகர்க் கடிமையாகி யாவர்க்கும் நல்லோளாகி
பெருமையாய் வாழ்ந்துபின்பு புருடன்தன் முன்னேமாண்டு
இரைதலை கஞ்சன்தன்னால் குணமுடன் வரியப்பட்டு
விரவில் செங்குந்தவம்சம் மீதினி லுதித்தாளென்றோம்
Worshipped Lord Muruga or Subramanya. Was good to all. Lived with dignity. After living like this with her husband, she died before her husband, and was destined by Lord Brahma to be born with all the virtues, in the Sengunthar caste (a class of weavers).

Next birth of his mother

22பின்சென்மம் காஞ்சிதன்னில் பிறப்பளே கங்கைவம்சம்
தன்னிலே யுதிப்பளாகும் சகலபாக் கியமுமுள்ளாய்
அன்னவள் வாழ்வாளாகும் அறைகிறோம் தந்தைபூர்வம்
உன்னித காஞ்சிமேல்பால் உற்றதோர் பேரூர்தன்னில்
The next birth for her will be in Kancheepuram in Gangai community (Vellala tribe who claim to have migrated from Ganges, normally agriculturists). She will live with all auspiciousness. Next, we will say about the previous life of the native’s father. He was born in a city, west of Kancheepuram.

Previous birth of native’s father

23கங்கையின் குலமுதித்து கனதன மேன்மேலுண்டாய்
பொங்கமாய்க் குடும்பியாகி பூமிக ளதிகமுண்டாய்
இங்கிவன் வாழும்நாளில் இயம்புவோம் ஊழிதானும்
சங்கையாய் விதவைதானும் தன்குல மாமன்பெண்ணை
Born in the ganga community, he lived with enormous wealth, property, children, and land holdings. But then, he wanted to be with his maternal uncle’s daughter who was a widow.
24அணையவே கருதுகொண்டு அநேகமாய்ச் சிலேடைபேசி
இணையிலா போகம்துய்த்து இருந்துபின் சின்னாள்சென்று
பிணையான கருவுதங்கி பேதயு மனதுவாடி
கனமுடன் இவன்பால்சென்று காதலி சொல்லும்போது
With that idea in mind, tried to love her by speaking sweet words to her and enjoyed her to his satisfaction. After some time, she became pregnant and was affected mentally and physically. When she informed him of this,
25என்னாலே வந்ததல்ல எவனையோ சேர்ந்தாய்மாது
என்னிடம் வரத்தகாது ஏகுவா யிஷ்டம்போலே
அன்னவள் மனதுநொந்து அடர்நிந்தை சொல்லலுற்றாள்
அன்னமும் வெறுப்புண்டாகி அண்ணனும் தம்பியின்றி
He told her, “This pregnancy of yours is not because of me. You had sex with somebody else, and hence you have become pregnant; henceforth, you are not fit to come near me. You can go as you please.” That girl with dejected mind, cried that he has stated what should not have been said. And cursed him that he will suffer with hunger and will get repulsion towards food and will be without brothers and sisters,
26மறுசென்மம் அவ்வாறாக வாழ்குவா யென்றுசொல்லி
திருமகள் போலேயொத்த தேவியும் கயறுமாட்டி
விரவினில் மாண்டளென்றோம் மேவிற்று அந்ததோஷம்
குறைவுண்டு குடும்பந்தன்னில் குளறுவார்த் தைகளுமாகி
Will live like that in your next birth and that girl, who was akin to Lakshmi, committed suicide by hanging. This blemish fell upon him and misfortune befell his family. He developed stammering.
27அந்திய காலந்தன்னில் அன்னங்கள் குறைவுநேர்ந்து
அந்தகன் பக்கல்சேர்ந்து அங்குசின் னாளிருந்து
பிந்திய பிரமனாலே பூமியில் வரியப்பட்டு
வந்தவன் இவனேயென்றோம் வரைகிறோம் முன்னூழ்சாபம்
In his last days, he suffered a lot even for food. Went to the abode of Yama (died) and stayed there for some days and was again created by Brahma. We will explain the blemish that came upon him because of his past karma.
28இச்சென்மம் தன்னிலேதான் இலகிடும் பலனைச்சொல்வேன்
லச்சைக ளதிகமுண்டு நாயகன் துணைவர்தோஷம்
மிச்சமாய் விரையமுண்டு வீணப வாதமாகும்
அச்சுதன் தங்கையாளே அறைகிறோம் இவன்பின்சென்மம்
We will tell the results in this birth. He will be subjected to many ignominies. He will quarrel with his wife and have no siblings. Will lose money. There will be scandals. Oh! Sister of Lord Mahavishnu! We will tell about his next birth.

Next birth of his father

29கம்பமா நதிக்குக்கீழ்பால் கனமுள பேரூர்தன்னில்
தெம்பாக யிக்குலத்தில் செனிப்பனாம் பெருமையுண்டு
துன்பமில் லாதுவாழ்வன் துறவிகள் சொன்னவாக்கு
வம்புகள் வாராதம்மா வரைமகள் தாயேகேளாய்
To the east of river Tamirabharani (In Tirunelveli district of Tamilnadu) in a big town, with a healthy body, the native’s father will be born in the same community. Will be living with name and fame and without any difficulties. Will follow the paths shown by saints. Others will not talk ill of him. Listen Parvati!

Previous birth of the native

30இன்னவன் முன்சென்மத்தை இயம்புவோம் பெண்ணைதென்பால்
தென்புலி யூரிலேதான் தெளிகுல வைசியவம்சம்
அன்னவன் உதித்தானென்றோம் அனேகமாய் செட்டுசெய்து
நன்னென மொழியாளுள்ளாய் கவுரமாய் வாழ்ந்தானென்றோம்
We will tell the previous birth of the native. To the south of river Pennai, in a place called Thenpuliyur, he was born in Vaisya community. He was a businessman. Was capable of speaking sweet words. Lived with dignity.
31அப்படி வாழுநாளில் யாவர்க்கும் நல்லோனாகி
எப்பவும் தெய்வபக்தி யிவனும் செய்துவந்து
தப்பித மொன்றுமில்லா தானவன் மரணமாகி
செப்புவே னிக்குலத்தில் செனிப்பவ னிவனேயென்றோம்
While living like that, he lived as a good person to all. Was always worshipping God. Such a blemish-less person died and was born in this community.

Results for the native during this birth

32இவனுட யோகச்சேதி இயம்புவோம் செனனம்தொட்டு
நவனியில் ஏழாண்டுக்கும் நவிலுவோம் பலனையாங்கள்
அவனியி லலைச்சலுண்டு அம்மான்தன் பூமிசேரும்
கவனமாய் ஸ்தானபேதம் காதலி கேட்டிடாயே
We will describe his yoga. During the first seven years since his birth, he will be wandering the earth. Maternal uncle’s property will come to him. But there will be land disputes. Oh! Listen Lovable God!
33முனிவரிவ் விதமாய்க்கூற மொழிகுவளம் மன்தானும்
இனிமையாய் மாதுர்வுக்கு எத்தனை துணைவர்சொல்வாய்
கனிவுள ஆண்பால்மூன்று காதலி அவ்வாறாகும்
பினையாகும் மற்றதெல்லாம் பேசுவோம் மேலுங்கேளாய்
When the Rishi stated like this, Goddess Parvati asked, “How many siblings will his mother have?” The Rishi replied that she will have three brothers and three sisters. The other siblings will not survive. Kindly listen.
34செலவுக ளதிகமுண்டு சோம்பலுங் கொஞ்சமாகும்
நலமில்லை தாதைபூமி நயப்புடன் விரையமாகும்
கலவர புத்தியுண்டாம் காரியம் நஷ்டமாகும்
பலபல விதத்தினாலும் பகைவரும் சூதுமுண்டு
There will be mounting expenses. A little laziness will also be there. No yield from lands, and he will lose his paternal lands. He will have a disturbed mind. He will face failures in his endeavors. There will be enemies from various ways and will create problems and trouble.
35அதுமுதல் மரணம்மட்டும் அம்புலி பிறைபோல்யோகம்
நிதிமிக லாபமுண்டு நேமியோர்க் குதவிசெய்வன்
பதியது புதிதாய்ச்செய்வன் பலவித லாபம்காணும்
விதியினால் சல்லியநீங்கும் விளைபுலம் மேன்மேலோங்கும்
From that time onwards till his death, his fortune will grow like that of an ascending Moon. Will have many gains. Will help other people. Will construct a new house. Will renovate the existing house. Like that he will get many gains. On account of karma, he will get relieved from debts. Yield from land will increase.
36மாதுரு வர்க்கத்தாலே வந்திடும் நஷ்டபொன்னும்
மேதினில் கீர்த்தியோங்கும் நினைத்தகா ரியங்கள்கூடும்
பேதவே கிரிஷியோங்கும் புராதன பூமிசேரும்
சேமமாம் குடும்பமாகும் சல்லிய நிவர்த்தியென்றோம்
Monetary loss will be on account of his mother’s relations. But his fame will increase. He will accomplish his goals. Agriculture will increase. There will be no hindrance from enemies and yield from lands will grow. Ancestral property will be acquired. Happiness in the family will increase and the debts will get cleared automatically.
37பூமியில் பொருள்கள்சேரும் புண்ணியம் செய்வானாகும்
நேமியோர் தன்சொல்மேன்மை நிகர்கன்று காலிவிர்த்தி
மாபந்து மெச்சவாழ்வன் மன்னர்கள் பேட்டிபூண்பன்
காமியே சகலசேதி கழறுவோம் விபரம்ரெண்டில்
There will be gain from the land holdings. Will do righteous deeds. Will have cattle wealth and people will praise him. Will live with dignity. Will go to meet the King. We will tell all about the good and bad deeds in the 2nd part.

Time of death of his parents

38இவன்பிதா மரணகாலம் இயம்புவோம் முப்பானேழில்
அவனியில் மகரமாதம் அறைகிறோம் கெண்டந்தானும்
நவனியில் மாதுருவுக்கு நாட்டுவோம் அதின்மேல்அந்தும்
கவனமாய்க் கன்னிமாதம் கழறுவோம் கேளுமம்மா
We will tell about the time of death of his father. In his (native’s) 37th year in the month of Tamil month ‘Thai’ which is between 14th January to 13th February, his father will die. Five years after that, in the month of Virgo, which is 15th September to 14th October, his mother will pass away.

Death of father in 37th year during 14th January to 13th February, followed by mother’s death after 5 years. The Mahadasa at that time will be of Jupiter. The Antardasa of Mercury is from 20-04-1930 to 26-07-1932. His 37th year begins on 02-12-1930. So in the early part of his 37th year in Jan-Feb father passes away. Jupiter is the 9th lord and is placed in the 7th house of maraka for the 9th house. Mercury is another maraka for the 9th house of father being lord of the 7th house from the 9th house and has joined the 2nd lord Saturn (from the 9th house). This combination receives the aspect of Jupiter.

Age of the native during his mother’s death will be 42 years, which will begin from Dec, 1935. Dasa will be of Jupiter and AD will be of Venus (02-07-1933 to 02-03-1936). Sun AD will be from 02-03-1936 to 19-12-1936. Age of the native at this time will be (02-03-1936 minus 02-12-1894) 41 years 3 months or 42 years running. Hence mother should have died in Sun AD. Jupiter though not a maraka but placed in the 12th house of exit from the 4th house of mother. From karaka Moon, he is the 3rd lord and the 12th lord and is placed in the 6th house. Sun is the 2nd lord from 4th house and 8th lord from karaka, Moon. From the dasa lord Sun is placed in the 6th house.

Time of death of the native

39சாதகன் மரணகாலம் சாற்றுவோம் நாற்பானெட்டில்
மேதினில் ஆனிமாதம் விளம்பினோம் கெண்டம்வந்து
போதவே முருகனாலே போய்விடு மந்தகெண்டம்
தீதாகும் அன்பானாரில் சிறந்ததோர் சிம்மமாதம்
We will tell about the native’s death. There will be a crisis in the month of ‘Aani’ (June-July) in his 48th year. But he will survive that crisis because of the blessings of Lord Subramanya. Six years thereafter in the month of Leo (Simha), which is between August-September,

The 48th year will begin from 02-12-1941. The Mahadasa at that time will be that of Saturn which begins on 19-08-1941. So in Saturn Dasa, Saturn Antardasa he will have death like experience. See the conjunction of 3rd lord of longevity and 6th lord of disease Mercury joining the Dasa and Antardasa lord Saturn and placed in the maraka house. Six years after that i.e. in 1947 he will face death. It must be in Ketu Antardasa from 02-05-1947 to 10-06-1948. Ketu is the dispositor of 8th house placement planet Venus who is the maraka for Aries Lagna.

Next birth of the native

40பூரணை நாளிலேதான் புகலுவோம் கெண்டந்தானும்
கூறுவோ மிவன்பின்சென்மம் குறிக்கிறோம் புதுவைதன்னில்
சீரிலா பிரம்மசேயாய் செப்பனாம் அரசுசெய்வன்
ஆறுமா முகனைப்பெற்ற அம்பிகை யாளேகேளாய்
On a full moon day there will be another crisis, and he will die. We will tell about his next birth. He will be born in a Brahmin family in a port city. He will be living with Raja Yoga. Oh! Begetter of Lord Muruga! Listen.
41இருநான்கு ஆண்டுகொண்டு இயம்புவோம் யோகம்தானும்
வரவர செல்வமோங்கும் மாநிலம் சேர்ப்பானாகும்
வருந்துன்பம் யாவும்நீங்கும் மாதுரு குடும்பஷேமம்
திறமையா யிரண்டிலேதான் செப்புவோம் விபரமாக
(During the present life,) he will enjoy yoga after his 8th year. Wealth will increase in due course. Will increase land holdings. Will get cleared of all obstacles. Mother’s family will also be happy. All these good and bad we will tell in the 2nd part.

Translated by Yenbeeyes; edited by Madhivanan